تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8
  • بازدید دیروز : 10
  • بازدید کل : 112675

  پایان نامه ارشد: تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت های تجاری ...


  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده

   

  شرکت ها همواره جهت بقاء می بایست روش ها و تکنیک هایی را جهت ایجاد فضایی مناسب برای یادگیری به کار بگیرند، تا یادگیری در شرکت توسعه یابد. به همین دلیل، وجود کارمندان متعهّد در سازمان جهت گسترش و ایجاد یادگیری ضروری است. در همین راستا در این پژوهش تلاش شده است تا چگونگی تأثیر گذاری هر یک از ابعاد روشهای یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان بررسی شود، که فرضیه اصلی تحقیق هم بر همین اساس نوشته شده است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان کلیدی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان که 650 نفر است می باشد. و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. برای جمع آوری داده از پرسشنامه استاندارد چای تسینگ استفاده شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری اطّلاعات یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای بررسی متغیرهای جمعیّت شناختی استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و برای بررسی ارتباط بین روش­های یادگیری استراتژیک و ابعاد آن با متغییر تعهّد کارمندان و ابعاد تعهد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. جهت بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده spss می باشد. نتایج نشان داد میان روش های یادگیری استراتژیک و ابعاد آن با تعهّد کارکنان و ابعاد آن همبستگی وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون بعد ایجاد سیستم قوی ترین تأثیر را بر تعهّد دارد و بعد رهبریّت استراتژیک و اختیاردهی به افراد به ترتیب در رتبه دوم و سوم هستند، بقیه ابعاد هم در حضور این سه بعد تأثیری قابل توجّه ای بر تعهّد ندارند.

   

  واژگان کلیدی: روشهای یادگیری استراتژیک، تعهد کارمندی، یادگیری فردی، یادگیری گروهی، یادگیری سازمانی

   

   

   

   

   

  فهرست مطالب

   

  فصل اوّل: کلیات پژوهش

  مقدمه ............................................... 2

  1-1-بیان مسئله ...................................... 2

  1-2-ضرورت خاص انجام تحقیق........................... 3

  1-3-اهداف تحقیق...................................... 4

  1-3-1- هدف اصلی پژوهش................................ 4

  1-3-2-اهداف کاربردی.................................. 5

  1-4- سؤالات پژوهش..................................... 5

  1-5-چهار چوب نظری تحقیق.............................. 5

  1-6-فرضیه............................................ 7

  1-7-قلمرو تحقیق...................................... 9

  1-7-1-قلمرو موضوعی................................... 9

  1-7-2-قلمرو زمانی.................................... 9

  1-7-3-قلمرو مکانی.................................... 9

  1-8-تعاریف مفهومی وعملیّاتی واژه ها واصطلاحات تخصصی.... 9

  1-9-روش کار.......................................... 13

  1-9-1-نوع روش تحقیق.................................. 13

  1-9-2-جامعه آماری.................................... 13

  1-9-3-حجم نمونه...................................... 14

  1-9-4-روش نمونه گیری................................. 14

  1-9-5-ابزارگردآوری اطّلاعات............................ 14

  1-9-6-روش تجزیه وتحلیل اطّلاعات........................ 15

  فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

  مقدمه ............................................... 17

  2-1-روش های یادگیری استراتژیک........................ 19

  2-1-1- روش های یادگیری استراتژیک (تعریف)............. 19

  2-1-2-تاریخچه یادگیری................................ 20

  2-1-3- یادگیری(تعریف)................................ 20

  2-1-4- یادگیری ودانش................................. 24

  2-1-5- سطوح یادگیری.................................. 28

  2-1-6- یادگیری فردی.................................. 29

  2-1-6-1-روش های یادگیری فردی......................... 32

  2-1-7- یادگیری گروهی وتیمی........................... 36

  2-1-7-1- نقش مدیر درفرآینداجرای کارگروهی مشارکتی..... 37

  2-1-8- یادگیری سازمانی............................... 37

  2-1-8-1- مدل ها و دیدگاه های یادگیری سازمانی......... 40

  2-1-8-1-1- مدل سنگه............................. 40

  2-1-8-1-2- مدل دیکسون........................... 41

  2-1-8-1-3- مدل هابر............................. 41

  --1-8-1-4-مدل مارچ و اوّلسن...................... 43

  2-1-8-1-5-دیدگاه جان ردینگ...................... 43

  2-1-8-1-6-دیدگاه نوناکاتاکوچی................... 44

  2-1-8-1-7-دیدگاه کراسن و همکاران................ 44

  2-1-9-1-8-دیدگاه پرابست و باچل.................. 44

  2-1-8-2- سطوح یادگیری سازمانی........................ 45

  2-1-9- سازمان یادگیرنده.............................. 45

  2-1-9-1-ویژگی سازمان یادگیرنده....................... 48

  2-1-10- نتیجه گیری................................... 51

  مقدمه................................................ 53

  2-2- تعهّدکارکنان..................................... 54

  2-2-1- تعهّد (تعریف).................................. 54

  2-2-2-انواع تعهّد..................................... 56

  2-2-3-عوامل مؤثّربرتعهّد............................... 58

  2-2-4-ابعاد تعهّد..................................... 59

  2-2-5-تعهّد سازمانی................................... 60

  2-2-5-1- ابعاد تعهّد سازمانی.......................... 63

  2-2-5-2- عوامل موثر بر تعهّد سازمانی.................. 63

  2-2-6- نتیجه گیری.................................... 67

  2-2-7- پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق................ 68

   

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  مقدمه................................................ 76

  3-1-روش تحقیق........................................ 76

  3-2-متغیرهای پژوهش................................... 76

  3-3-جامعه آماری...................................... 77

  3-4-نمونه آماری...................................... 77

  3-4-1- روش های نمونه گیری............................ 77

  3-4-2- تعیین حجم نمونه............................... 78

  3-5-روش گردآوری داده ها.............................. 79

  3-6- ابزارگردآوری داده ها............................ 80

  3-6-1- نحوه تهیه پرسشنامه............................ 80

  3-6-2- پایایی و روایی ابزارپرسشنامه................. 81

  3-7-روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات......................... 82

   

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

   

  مقدمه................................................ 84

  4-1-توصیف متغیرهای تحقیق............................. 84

  4-1-1-جنسیت.......................................... 85

  4-1-2-تحصیلات......................................... 86

  4-1-3-سن............................................. 87

  4-1-4-مسئولیّت در مؤسسه............................... 88

  4-1-5- شروع سرمایه گذاری تا اوّلین بهره برداری........ 89

  4-1-6- تعداد کارکنان................................. 90

  4-1-7- سرمایه گذاری برای رشد......................... 91

  4-1-8-دریافت جایزه................................... 92

  4-1-9- وضعیت توصیفی روشهای یادگیری استراتژیک......... 93

  4-1-10-وضعیت توصیفی یادگیری پیوسته................... 94

  4-1-11- وضعیت توصیفی گفتگو و پرسش.................... 95

  4-1-12- وضعیت توصیفی همکاری و یادگیری گروهی.......... 96

  4-1-13-وضعیت توصیفی ایجاد سیستم ..................... 97

  4-1-14-وضعیت توصیفی اختیار دهی به افراد.............. 98

  4-1-15-وضعیت توصیفی ارتباط با محیط................... 99

  4-1-16-وضعیت توصیفی رهبریّت استراتژیک................. 100

  4-1-17-وضعیت توصیفی تعهّد کارمندی..................... 101

  4-1-18- وضعیت توصیفی اشتیاق به تلاش بیش تر............ 102

  4-1-19- وضعیت توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزشها......... 103

  4-1-20-وضعیت توصیفی تمایل به حفظ عضویّت............... 104

  4-2- آزمون فرضیه های تحقیق........................... 106

  4-2-1-آزمون فرضیه فرعی اوّل........................... 107

  4-2-2-آزمون فرضیه فرعی دوم .......................... 108

  4-2-3-آزمون فرضیه فرعی سوم........................... 109

  4-2-4-آزمون فرضیه فرعی چهارم......................... 110

  4-2-5-آزمون فرضیه فرعی پنجم.......................... 111

  4-2-6-آزمون فرضیه فرعی ششم........................... 112

  4-2-7-آزمون فرضیه فرعی هفتم.......................... 113

  4-2-8-آزمون فرضیه فرعی هشتم.......................... 114

  4-2-9-آزمون فرضیه فرعی نهم........................... 115

  4-2-10-آزمون فرضیه فرعی دهم.......................... 116

  4-2-11-آزمون فرضیه فرعی یازدهم....................... 117

  4-2-12-آزمون فرضیه فرعی دوازدهم...................... 118

  4-2-13-آزمون فرضیه فرعی سیزدهم....................... 119

  4-2-14-آزمون فرضیه فرعی چهاردهم...................... 120

  4-2-15-آزمون فرضیه فرعی پانزدهم...................... 121

  4-2-16-آزمون فرضیه فرعی شانزدهم...................... 122

  4-2-17-آزمون فرضیه فرعی هفدهم........................ 123

  4-2-18-آزمون فرضیه فرعی هجدهم........................ 124

  4-2-19-آزمون فرضیه فرعی نوزدهم....................... 125

  4-2-20-آزمون فرضیه فرعی بیستم........................ 126

  4-2-21- آزمون فرضیه فرعی بیست ویکم................... 127

  4-2-22- آزمون فرضیه فرعی بیست ودوم................... 128

  4-2-23- آزمون فرضیه اصلی............................. 129

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  مقدمه........................................... 135

  5-1- تفسیر نتایج حاصل از اطّلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش 135

  5-2- فرضیه فرعی اوّل............................. 136

  5-3-فرضیه فرعی دوم.............................. 137

  5-4-فرضیه فرعی سوم.............................. 138

  5-5-فرضیه فرعی چهارم............................ 139

  5-6- فرضیه فرعی پنجم............................ 140

  5-7-فرضیه فرعی ششم.............................. 141

  5-8-فرضیه فرعی هفتم............................. 142

  5-9-فرضیه فرعی هشتم............................. 143

  5-10-فرضیه فرعی نهم............................. 144

  5-11-فرضیه فرعی دهم............................. 145

  5-12-فرضیه فرعی یازدهم.......................... 146

  5-13-فرضیه فرعی دوازدهم......................... 147

  5-14-فرضیه فرعی سیزدهم.......................... 148

  5-15-فرضیه فرعی چهاردهم......................... 149

  5-16-فرضیه فرعی پانزدهم......................... 150

  5-17-فرضیه فرعی شانزدهم......................... 151

  5-18-فرضیه فرعی هفدهم........................... 152

  5-19-فرضیه فرعی هجدهم........................... 153

  5-20-فرضیه فرعی نوزدهم.......................... 154

  5-21-فرضیه فرعی بیستم........................... 155

  5-22-فرضیه فرعی بیست ویکم....................... 156

  5-23-فرضیه فرعی بیست و دوم...................... 157

  5-24-فرضیه اصلی................................. 158

  5-25-پیشنهادات براساس فرضیه ها.................. 159

  5-26- پیشنهادات آتی ............................ 163

  5-27- محدودیت پژوهش ............................ 164

   

  فهرست جداوّل

   

  جدول 2-1-تفاوت دانش ضمنی و تصریحی............... 26

  جدول 2-2-چهار مدل انتقال دانش................... 26

  جدول 2-3-حالت و ویژگی انتقال دانش در فرآیند یادگیری 27

  جدول 2-4-دیدگاه های نسبت به سازمان یادگیرنده.... 50

  جدول 2-5-تحقیقات داخلی.......................... 68

  جدول 2-6-تحقیقات خارجی.......................... 70

  جدول3-1 تعیین دقیق تعداد نمونه در هر طبقه....... 79

  جدول 3-2- ضریب آلفای کرونباخ.................... 82

  جدول4-1- جدول فراوانی جنسیت .................... 85

  جدول4-2- جدول فراوانی میزان تحصیلات.............. 86

  جدول4-3- جدول فراوانی سن........................ 87

  جدول4-4- جدول فراوانی مسئولیّت افراد............. 88

  جدول4-5- جدول فراوانی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری................................................ 89

  جدول4-6- جدول فراوانی تعهّد کارکنان.............. 90

  جدول4-7- جدول فراوانی سرمایه گذاری برای رشد..... 91

  جدول4-8- جدول فراوانی دریافت جایزه.............. 92

  جدول4-9- جدول توصیفی روش های یادگیری استراتژیک.. 93

  جدول4-10- جدول توصیفی یادگیری پیوسته............ 94

  جدول4-11- جدول توصیفی گفتگو و پرسش.............. 95

  جدول4-12- جدول توصیفی همکاری و یادگیری گروهی.... 96

  جدول4-13- جدول توصیفی ایجاد سیستم............... 97

  جدول4-14- جدول توصیفی اختیار دهی به افراد....... 98

  جدول4-15- جدول توصیفی ارتباط با محیط............ 99

  جدول4-16- جدول توصیفی رهبریّت استراتژیک.......... 100

  جدول4-17- جدول توصیفی تعهّد کارمندی.............. 101

  جدول4-18- جدول توصیفی اشتیاق به تلاش بیشتر....... 102

  جدول4-19- جدول توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزش ها.. 103

  جدول4-20- جدول توصیفی تمایل به حفظ عضویّت........ 104

  جدول4-21- آزمون کولموگروف اسمیرنوف.............. 106

  جدول4-22- جدول همبستگی روشهای یادگیری استراتژیکی و تعهّد کارمندی................................................ 107

  جدول4-23- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به تلاش بیش تر

  ................................................ 108

  جدول4-24- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و اهمیّت به اهداف و

  ارزش ها......................................... 109

  جدول4-25- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به حفظ عضویّت

  ................................................ 110

  جدول4-26- جدول همبستگی تقویت گفت و گو و پرسش و و تمایل به تلاش بیش تر.............................................. 111

  جدول4-27-جدول همبستگی تقویت گفت و گو و پرسش و اهمیّت به اهداف وارزش ها........................................ 112

  جدول4-28- جدول همبستگی تقویت گفت گو و پرسش و تمایل به حفظ عضویّت................................................ 113

  جدول4-29- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و و تمایل به تلاش

  بیش تر.......................................... 114

  جدول4-30- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و اهمیّت به اهداف

  وارزش ها........................................ 115

  جدول4-31- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و تمایل به حفظ

  عضویّت........................................... 116

  جدول4-32-جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به تلاش بیش تر 117

  جدول4-33- جدول همبستگی ایجاد سیستم و اهمیّت به اهداف وارزش ها 118

  جدول4-34- جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به حفظ عضویّت 119

  جدول4-35-جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به تلاش بیش تر................................................ 120

  جدول4-36- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و اهمیّت به اهداف وارزش ها.............................................. 121

  جدول4-37- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به حفظ عضویّت................................................ 122

  جدول4-38- جدول همبستگی ارتباط با محیط و و تمایل به تلاش بیش تر 123

  جدول4-39- جدول همبستگی ارتباط با محیط و اهمیّت به اهداف وارزش ها................................................ 124

  جدول4-40- جدول همبستگی ارتباط با محیط و تمایل به حفظ عضویّت 125

  جدول4-41-جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به تلاش بیش تر 126

  جدول4-42- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و اهمیّت به اهداف وارزش ها................................................ 127

  جدول4-43- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به حفظ عضویّت 128

  جدول4-44-جدول متغیرهای ورودی­در مدل ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک­ و ­تعهّد کارکنان

  ................................................ 129

  جدول4-45- جدول خلاصه مدل روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان................................................ 129

  جدول4-46- جدول تحلیل واریانس روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

  ................................................ 130

  جدول4-47- جدول ضرایب رگرسیون ابعاد روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

  ................................................ 131

  جدول4-48-جدول متغیرهای خارج شده از مدل روشهای یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

  ................................................ 132

  فهرست شکل ها

   

  شکل 1-1- مدل تأثیر یادگیری استراتژیک بر تعهّد سازمانی و اثر بخشی سازمان......................................... 4

  شکل 1-2- الگوی نظری تحقیق...................... 7

  شکل 2-1- چرخه یادگیری.......................... 24

  شکل 2-2- فرآیند یادگیری و ماهیّت مارپیچی و تکاملی آن 25

  شکل 2-3- سطوح مختلف یادگیری در سازمان یادگیرنده 29

  شکل 2-4- چرخه یادگیری تجربی کلب................ 31

  شکل 2-5- مدل یادگیری فردی...................... 33

  شکل 2-6- مدل یادگیری سازمانی .................. 42

  شکل 2-7- چرخه یادگیری سازمانی مارچ و اوّلسن..... 43

  شکل 2-8- عوامل مؤثر بر تعهّد و نتایج آن ........ 59

  شکل 2-9- مدل تاچمن و اوریلی.................... 62

  شکل 2-10- عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهّد سازمانی 65

  شکل 2-11- پیش شرط های تعهّد سازمانی............. 66

   

   

  فهرست نمودارها

   

  نمودار 4-1-نمودار ستونی جنسیت.................. 85

  نمودار 4-2- نمودار ستونی تحصیلات................ 86

  نمودار 4-3- نمودار ستونی سن.................... 87

  نمودار 4-4- نمودار ستونی مسئولیّت افراد......... 88

  نمودار 4-5- نمودار ستونی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری.......................................... 89

  نمودار 4-6- نمودار ستونی تعداد کارکنان......... 90

  نمودار 4-7- نمودار ستونی سرمایه گذاری برای رشد. 91

  نمودار4-8- نمودار ستونی دریافت جایزه........... 92

  نمودار4-9- نمودار هسیتوگرام روش های یادگیری استراتژیک 93

  نمودار4-10- نمودار هسیتوگرام یادگیری پیوسته.... 94

  نمودار4-11- نمودار هسیتوگرام گفتگو و پرسش...... 95

  نمودار4-12- نمودار هسیتوگرام همکاری ویادگیری گروهی. 96

  نمودار4-13- نمودار هسیتوگرام ایجاد سیستم....... 97

  نمودار4-14- نمودار هسیتوگرام اختیار دهی به افراد... 98

  نمودار4-15- نمودار هسیتوگرام ارتباط با محیط.... 99

  نمودار4-16- نمودار هسیتوگرام رهیری استراتژیک... 100

  نمودار4-17- نمودار هسیتوگرام تعهّد کارمندی...... 101

  نمودار4-18- نمودار هسیتوگرام اشتیاق به تلاش بیش تر 102

  نمودار4-19- نمودار هسیتوگرام اهمیّت به اهداف و ارزش ها 103

  نمودار4-20- نمودار هسیتوگرام تمایل به حفظ عضویّت 104

   

   

   

   

  فصل اوّل

   

  کلیات پژوهش

   

   

   

   

   

  مقدمه

   

  امروزه محیط سازمان ها در حال تغییرات و تحوّلات چشم گیر و اساسی می باشند، رقابت های بی شمار و توسعه اطّلاعات و تکنولوژی از جمله عواملی هستند که بقاء بسیاری از شرکت ها را با تهدید مواجه می کند. در نتیجه سازمانها می بایست توانایی خود را جهت پاسخ گویی به این تغییرات افزایش دهند. بسیاری از اندیشمندان یادگیری را به عنوان تنها مزیّت رقابتی در سازمان ها می دانند. زیرا یادگیری به عنوان کشف واصلاح خطاها تعریف می شود برای اینکه یادگیری در تمامی سطوح فردی، تیمی و سازمانی ایجاد شود و سازمان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شود ، لازم است شرایط و فضای لازم برای یادگیری ایجاد شود که روش های یادگیری استراتژیک چنین فضایی را ایجاد می نماید . امّا ایجاد چنین فضایی بدون توجّه به تعهّد کارکنان امکان پذیر نیست. بنابراین اگر چه روش های یادگیری استراتژیک فضایی مناسب برای یادگیری در سازمان فراهم می آورد ولی زمانی یادگیری در تمامی سطوح سازمان ایجاد می شود که به رابطه و تأثیر آن بر تعهّد کارکنان توجّه شود. زیرا با وجود افراد متعهّد است که می توان به پیشبرد اهداف یادگیری جهت پاسخ گویی به تغییرات محیطی پرداخت.

   

  1-1- بیان مسئله

  عصر حاضر به دلیل پیشرفت های علمی و فنّی، تغییرات اساسی را در عملکرد بسیاری از شرکت های کوچک و متوسّط به وجود آورده است. امروزه کیفیّت کالا و خدمات، مزیّت رقابتی قلمداد نمی شود؛ زیرا محصولات را می توان کپی کرد، از خدمات می توان تقلید کرد و حتّی فرآیندها را می توان نسخه برداری کرد. بنابراین برخی از کارشناسان و مدیران یادگیری را در سازمان تنها مزیّت رقابتی پایدار می دانند. زیرا تمامی فعّالیّت های یادگیری با هدف بهبود دانش و مهارت های جدید در سازمان انجام می شود. همواره با فرو ریختن موانع رقابتی سازمان هایی پیشتاز هستند که سریع تر از رقبای خود یاد بگیرند. این شرکت ها همواره آموزش های مؤثّر را به افراد خود می دهند تا آنها مهارت های جدید را به موقع یاد بگیرند (زهانگ و همکاران، 2006، 15). بنابراین لازم است مانند یک سازمان یادگیرنده عمل کنند. زیرا سازمان یادگیرنده، جایی است که اهداف جمعی پرورش می یابد و قدرت افراد بالا می رود و افراد به طور مستمر در حال یادگیری چگونه یاد گرفتن هستند(پلیسیس و همکاران، 1999، 71). روش های یادگیری استراتژیک به عنوان روشی است، که محیط لازم برای پرسیدن، بیان آزدانه عقاید، عملکردهای گروهی و امنیّت روانی و ایجاد تفاوتهای فردی و فکرهای نو را ایجاد می کند، این روش در حقیقت پشتیبان یادگیری است. این تحقیق به بررسی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان که مشکلات و چالش های آن نسبت به دو دهه قبل شتاب مضاعفی یافته است می پردازد. گسترش علوم و فنون، مطرح شدن اندیشه های گوناگون، پیشرفت های سریع فنّاوری، رقابت فزاینده چالش های متعّددی را باعث شده است که اجرای روش های یادگیری استراتژیک برای ایجاد یادگیری را الزامی می سازد. امّا عدم توجه به تعهّد کارمندان و بی توجّهی به علایق و انگیزه آنها اجرای این تکنیک ها و روش ها را در سطح شرکت ها با مشکلاتی رو به رو ساخته است. زیرا اجرای هر روشی بدون توجّه به تأثیر آن بر تعهّد کارکنان به نتیجه مورد نظر و مطلوب نخواهد رسید. متأسّفانه هیچ تحقیقی در زمینه بررسی رابطه و تأثیرات ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان در این شرکت های کوچک و متوسّط انجام نشده است، تا این شرکت ها بتوانند در کنار افراد متعهّد محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد نمایند و توانایی مقابله با چالش های محیطدانلود متن کامل در سایت
  40y.ir
  ی را داشته

   

    انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 3
  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  ((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد